Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn: Aurelie Paulissen (handelend onder de naam: Paulissen Paardensport), met vestigingsadres te 2280 Grobbendonk, Melkerijstraat 20 en ondernemingsnummer 0760.496.430.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@paulissenpaardensport.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, als Dienstverlener, via de website of via sociale media. 
 2. Dienst: de diensten die wij leveren: Aurelie Paulissen of Paulissen Paardensport
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in bij het aankopen van een product. 
 5. Klant: De consument of ondernemer die een product aankoopt bij ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
 7. Producten: Producten voor paard en ruiter
 8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 9. Website: www.paulissenpaardensport.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, tijdens onze Paulissen Paardensport homeparty of tijdens 'verkopen aan huis'. De prijzen worden uitgedrukt in euro. De prijzen op de website zijn steeds inclusief BTW.

3.2. Onze gepersonaliseerde goederen zullen enkel kunnen worden aangekocht op onze Paulissen Paardensport homeparty of tijdens 'verkopen aan huis'. Hierbij zullen wij, als Dienstverlener, langskomen bij, jou, als Klant. Jij, als Klant, hebt dan de mogelijkheid om voorbeelden te bekijken en vragen te stellen over de producten. Ook onze niet-gepersonaliseerde producten zullen tijdens deze evenementen/ bezoeken aan huis aangekocht kunnen worden.

3.3. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien, jij als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

Artikel 4 – vergoeding: 

4.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product. Voor de producten in de webshop staan de prijzen steeds vermeld op onze website. Voor de gepersonaliseerde producten zullen wij, als Dienstverlener, de prijzen meedelen op onze Paulissen Paardensport homeparty of tijdens ons bezoek bij u thuis (verkopen aan huis).

De vermelde tarieven op de webshop zijn inclusief BTW. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

4.2.  Betaling

Producten die via onze website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via onze website via de door ons gekozen betaalprovider te worden betaald. Producten die op onze homeparties worden aangekocht of tijdens een bezoek bij u thuis dienen ter plaatse cash, via Payconic of via overschrijving betaald te worden.

Artikel 5 –   Herroepingsrecht

5.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten online, op onze homeparties of tijdens een bezoek aan huis aankopen. 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsmail of bestelbon hebt ontvangen.  

5.2. Uitzonderingen

Zaken die gepersonaliseerd of gesoldeerd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en worden dus niet teruggenomen. Ook cadeaubonnen vallen buiten het toepassingsgebied.

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht

6.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. Wij, als Dienstverlener, sturen jou, als Klant, vervolgens een retourlabel. Dit retourlabel dien jij, als Klant, op het retourpakket te kleven.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

Indien wij, als Dienstverlener, de goederen niet binnen de termijn van 14 dagen ontvangen, dan kunnen wij, als Dienstverlener, deze goederen niet terugnemen. Na betaling van 5,95 euro verzendkosten kunnen wij, als Dienstverlener, de goederen opnieuw naar jou, als Klant, opsturen.

6.3. Indien de goederen niet passen, of indien deze niet zijn wat jij, als Klant, ervan verwacht had, komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van jou, als Klant.

Indien de goederen niet in perfecte staat zijn door een fabrieksfout of schade of indien het foute product werd geleverd, dan komen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, dient het product dan eerst op eigen kosten terug te sturen, wij, als Dienstverlener, zullen deze verzendkosten achteraf, bij ontvangst van de artikelen, terugbetalen.

6.4. Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

6.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 7 – Levering en risico

7.1. Voor aankoop en verzending van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. Indien jij, als Klant, foute of onvolledige informatie doorgeeft, rekenen wij, als Dienstverlener, automatisch een vergoeding van 5,95 euro aan om de goederen opnieuw op te sturen naar het juiste adres.

7.2. Wij, als Dienstverlener, verzenden de producten binnen de 2 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd. Levering in België voor bestellingen boven de 75,00 euro is gratis. Voor bestellingen onder de 75,00 euro bedragen de verzendkosten 5,95 euro.

Voor leveringen in Nederland bedragen de verzendkosten steeds 7,95 euro.

Levering is enkel mogelijk in België en Nederland.

7.3. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb jij, als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.4. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, rekenen dan automatisch een extra vergoeding van 5,95 euro aan om de goederen opnieuw te versturen.

7.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door jou, als Klant, werden ontvangen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1. Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

8.2. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

8.3. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener; op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

8.4.Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 9- Cadeaubonnen

Onze cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Cadeaubonnen kunnen niet omgeruild worden.

Indien je een product aankoopt dat een kleinere waarde heeft dan de waarde van jouw cadeaubon, dan zal jij, als Klant, een nieuwe cadeaubon ontvangen voor het resterende bedrag, deze cadeaubon zal dezelfde geldigheidsduur hebben dan de oorspronkelijke cadeaubon.

Artikel 10- Garantie

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor jij, als Klant, die in jou hoedanigheid van consument producten online aankopen. 

De garantietermijn voor de goederen bedraagt 2 jaar, wij, als Dienstverlener, kunnen echter geen garantie geven in de volgende gevallen:

 • Uitzonderlijke slijtage
 • Water- val of stootslijtage
 • Beschadiging door nalatigheid en het niet opvolgen van de wasvoorschriften

Artikel 11 – Betwistingen 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op onze website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

12.2. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

Door het aankopen van onze goederen verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.  

In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 14– Geheimhouding 

14.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
 • Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

14.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro - onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van ons, als Dienstverlener, gelegen is, tenzij dwingend recht anders bepaalt.